AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE ĮSTATYMINĖ BAZĖ

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN) įstatyminės bazės skyriaus tema yra skirta susipažinti su ASPN teikimą reglamentuojančiais pagrindiniais teisės aktais. Šiame skyriuje aptariama:

 1. ASPN apibrėžimas ir tikslas.
 2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančios ASPN paslaugas, keliami reikalavimai.
 3. ASPN paslaugas teikiančios specialistų komandos sudėtis.
 4. Pirmo (ir kitų) apsilankymo pas pacientą namuose metu atliekamos procedūros ir pildoma dokumentacija.
 5. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas ir teikimas.
 6. Ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugų organizavimas.
 7. ASPN apmokėjimo tvarka.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Namai –  paciento, kuriam teikiamos ASPN, gyvenamoji vieta.

Savirūpa – paciento ar jo artimųjų veikla, atliekama siekiant išsaugoti sveikatą, apsisaugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.

ASPN pagrindinis tikslas yra pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą. ASPN reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026  „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

ASPN gali teikti įstaigos ir įmonės, turinčios licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, suteikiančią teisę teikti būtent ASPN. ASPN teikimui įmonei ar įstaigai neužtenka turėti vien bendrosios praktikos slaugos paslaugų licencijos, todėl būtina kreiptis į Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl ASPN licencijos.

Skirtumai tarp bendrosios praktikos slaugos paslaugų ir ASPN paslaugų nagrinėjami 1 lentelėje.

1 lentelė

Skirtumai tarp bendrosios praktikos slaugos ir ASPN paslaugų

Bendrosios praktikos slaugos paslaugos ASPN paslaugos
Kas teikia? Bendrosios praktikos slaugytojas Sveikatos priežiūros specialistų komanda
Kur teikiama? Nurodytu įstaigos veiklos adresu bei apylinkės pacientų namuose Tik pacientų namuose
Kokias paslaugas teikia? MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ išvardintas paslaugas Visas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

Socialinių paslaugų poreikio vertinimą;

Paliatyviosios pagalbos paslaugas.

Verta pastebėti, kad nuo 2020 m. atsirado prievolė visoms pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančioms asmens sveikatos priežiūros (PAASP) įstaigoms, išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, užtikrinti ASPN teikimą prie tos PAASP įstaigos prisirašiusiems gyventojams (pacientams). Be to, šių paslaugų teikimui PAASP turi įsteigti atskirą padalinį. Jeigu įstaiga negali arba nenori teikti ASPN, tai turi sudaryti ASPN teikimo sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę teikti ASPN.

ASPN teikiančioje įstaigoje turi būti:

 • ASPN teikiančių specialistų veikloms (atliktų užduočių ataskaitoms rengti, medicinos dokumentams pildyti, darbo priemonėms laikyti ir pan.) vykdyti pritaikytos patalpos;
 • kompiuteris su prieiga prie interneto.

ASPN teikianti įstaiga visiems ASPN teikiantiems specialistams turi užtikrinti:

 • mobiliojo ryšio telefonus su prieiga prie interneto tinklo bei
 • tinkamas transporto priemones (automobilį ir (ar) kitas priemones) nuvykti į paciento namus teikti ASPN.

ASPN teikiančios įstaigos naudoja bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, kurioje duomenys registruojami  apie pacientą surinkti  numatyta tvarka. Informacinė sistema privalo turėti galimybę jungtis ir pateikti duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS),  galimybę duomenimis keistis su socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms arba turėti numatytą modulį, per kurį socialines paslaugas teikiančios įstaigos galėtų jungtis prie duomenų sistemos. Nesant galimybės naudoti bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga ir socialines paslaugas teikianti įstaiga duomenimis keičiasi bendradarbiavimo sutartyje numatytu būdu.

ESPBI IS elektroninį siuntimą ASPN paslaugoms, apmokamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, išrašo paciento šeimos gydytojas. PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ASPN teikiantį padalinį ar įstaigą ir ASPN teikiantis slaugytojas per 1 – 5 darbo dienas turi pirmą kartą apsilankyti paciento namuose. ASPN paslaugų suteikimo terminai pateikti 1 pav.

1 pav. ASPN paslaugų suteikimo terminai

Paskyrimų tipą, skubų ar planinį, nustato siunčiantysis gydytojas, tai įrašęs į paskyrimų formą / dokumentą. Gali būti paskirtos paslaugos arba procedūros, kurias savo kompetencijos, nurodytos atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, atlieka ASPN teikiantys specialistai.

ASPN paslaugas teikiančiame padalinyje privalo būti ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda:

 • du visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės (MN 57:2011) ir (ar) bendrosios praktikos (MN 28:2019), ir (ar) išplėstinės praktikos (MN 160:2017), ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (MN 22:2020);
 • du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai (LR SAM 2000 m. balandžio 26 d. įsakymas 220);
 • vienas visu etatu ar du po pusę etato dirbantys kineziterapeutai (MN 124:2016).

Esant poreikiui į komandą gali būti įtraukti ir kiti specialistai:

Į ASPN teikimą pagal galimybes turi būti įtraukiami paciento artimieji, paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių veiklos sąlygas nustato ASPN teikiančios įstaigos vadovas.

Pirmo apsilankymo metu slaugos specialistas:

 • įvertina paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustato slaugos paslaugų poreikį (žr. 1 priedą bei skyrių „Dokumentacija“);
 • priskiria vieną iš Z74 TLK kodų;
 • surenka papildoma kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bei paima paciento ar jo įgalioto atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informaciją apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;
 • įvertina kito ASPN teikiančio specialisto poreikį bei informuoja tą specialistą;
 • nustato ASPN teikimo mastą ir sudaro slaugos priežiūros planą (2 priedas);
 • pacientui bei jo artimiesiems palieka ASPN įstaigos ir komandos narių kontaktus.

Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas. Jei kiti ASPN teikiantys specialistai apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės ar priežiūros sąlygų pasikeitimų, dėl kurių keičiasi ASPN paslaugų poreikis, nedelsdami per ASPĮ duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą apie tai informuoja kitus pacientui ASPN paslaugas teikiančius specialistus, pagal poreikį koreguojamas paslaugų teikimo planas bei organizuojamos reikiamos paslaugos.

Kitų apsilankymų metu ASPN paslaugas teikiantys specialistai atlieka:

 • paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo; kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;
 • procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus;
 • procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;
 • paslaugas, kurios buvo teikiamos pirmo vizito metu, pasikeitus paciento būklei ar priežiūros situacijai;
 • asmens higienos procedūras, esant poreikiui.

Teisės aktų numatyta tvarka ASPN paslaugas gali gauti asmenys, atitinkantys konkrečius kriterijus. Apie ASPN gavėjus skaitykite skyriuje „ASPN gavėjai“.

ASPN teikimas tam tiktos būklės pacientams turi papildomų reikalavimų (2 lentelėje).

Pacientai ASPN teikimo sąlygos ASPN gavėjo artimųjų įsipareigojimai ASPĮ papildomi įsipareigojimai
Kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų Tik turint stacionaro gydytojo siuntimą Siuntime turi būti nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą

Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose

Tačiau ASPN slaugytojas teikdamas paslaugas turi įvertinti paciento ir artimųjų žinias apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą, informuoti dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka)

Turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą pacientui.
Kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija Tik turint stacionaro gydytojo siuntimą Siuntime turi būti nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą.

Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose

ASPN paslaugas teikiantis slaugytojas argumentuota pažyma turi informuoti paciento šeimos gydytoją:

 • apie galimą slaugomo paciento stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos poreikį;
 • apie psichikos sveikatos specialistų paslaugų poreikį.

Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos socialinės paslaugos, informuoja socialinių paslaugų teikėją, su kuriuo yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, sutartyje numatytu būdu.

Pasikeitus paciento būklei, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, vertinama paciento būklė, ASPN ir kitų paslaugų poreikis, taip pat organizuojamas pacientų atvejų aptarimas – daugiadalykės komandos konsultacijos, į kurias įtraukiami pacientas ir (ar) paciento artimieji ir bent 2 paslaugas teikiantys specialistai. Paciento šeimos gydytojas aptarime gali dalyvauti esant poreikiui.

Teikiant ASPN pildoma privaloma dokumentacija:

 • asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (forma Nr. 025/a-LK) (duomenys suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę duomenų bazę SVEIDRA);
 • tą pačią dieną po ASPN suteikimo užpildomas ambulatorinio apsilankymo aprašymas (forma Nr. E025) ESPBI IS;
 • medicininių dokumentų formos – “Paciento sveikatos būklės vertinimas ir slaugos poreikių nustatymas” (1 priedas), “Paciento slaugos ir priežiūros planas” (2 priedas);
 • kiti dokumentai pagal poreikį.

 

Socialinių paslaugų poreikio vertinimas ir teikimas

ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti ir socialinių paslaugų poreikio vertinimą bei teikimą savo pacientams. Tai padaryti gali keliais būdais – pati arba bendradarbiaudama su išorine socialinių paslaugų įstaiga (2 pav.).

2 pav. Socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir teikimo organizavimo būdai

Socialinės paslaugos pacientui teikiamos, laikantis šių principų (pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

 • socialinis darbuotojas yra atsakingas už socialinių paslaugų poreikio vertinimą, organizavimą, koordinavimą ir teikimą;
 • socialinių paslaugų rūšis, kiekį, teikimo dažnumą, apmokėjimo už paslaugas ir kitas paslaugų teikimo sąlygas nustato sutartis tarp socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir užsakovo.

Atliekant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą renkami šie duomenys (3 priedas):

 • Bendrieji duomenys apie asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, asmens dokumento tipas).
 • Socialinių paslaugų poreikis (įgūdžiai, gebėjimai, bendravimas).
 • Šeimos narių rūpinimasis vieni kitais.
 • Asmens motyvacija spręsti savo problemas.
 • Nustatoma prašomos socialinės pagalbos rūšis.
 • Pateikiamos išvados bei rekomendacijos.

Paliatyvios pagalbos paslaugos

Kartu su socialinėmis paslaugomis ASPN teikianti įstaiga savo pacientams turi užtikrinti ir paliatyviosios pagalbos paslaugas (toliau PPP), kurias gali organizuoti ir teikti pati arba sudaryti sutartį su kita ASPĮ pagal paslaugų teikimo sutartį. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ambulatorinės PPP vaikams ir suaugusiems yra teikiamos tik turint atitinkamą licenciją bei pagal tam tikras indikacijas (4 priedas).

Ambulatorines PPP teikiantiems sveikatos priežiūros specialistams yra keliami kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai. Naujai pradedantys dirbti turi išklausyti ne trumpesnius kaip 36 val. paliatyviosios pagalbos teikimo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal LR SAM suderintą programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą. Vėliau kas penkerius metus, skaičiuojant nuo minėtų kurso baigimo dienos, gydytojai ir kiti specialistai privalo išklausyti ne trumpesnę kaip 8 val. paliatyviosios pagalbos teikimo profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą.

Ambulatorines PPP teikia sveikatos priežiūros specialistų komanda, kuriems yra numatyti rekomenduojami darbo krūviai (2 pav.).

* Kai saugusiesiems ar vaikams, sergantiems ligomis, kurių kodai pagal TLK-10-AM – T91.3, S14.0, S14.1, T09.3, G04, G95 ir G99.2, nustatoma tetraplegija, kai ASIA-A, B, C tipo pažeidimas yra C2–C5 lygio, ir atliekama tracheostoma ir (ar) turi būti atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija (gydytojų konsiliumo ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada dėl šių paslaugų kiekio turi būti įrašyta paciento medicinos dokumentuose).

3 pav. Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų organizavimas

Siuntimą ambulatorinėms PPP gauti išrašo gydantis gydytojas, užpildydamas formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas“, patvirtintą LR SAM 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“. Pirmąjį vizitą paciento namuose organizuoja specialistų komandos gydytojas. Jei pirmojo vizito metu gydytojas nustato, kad paciento sveikatos būklė neatitinka ambulatorinių PPP teikimo indikacijų, užpildo formą Nr. 027/a, kurioje įrašo išvadą ir informuoja paciento šeimos gydytoją.

Ambulatorines PPP teikiantis gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę ir susipažinęs su paciento medicinine dokumentacija, kartu su specialistų komanda nustato ambulatorinių PPP teikimo mastą, vietą ir sudaro paciento gydymo ir priežiūros planą.

Ambulatorinių PPP, teikiamų PSDF lėšomis, bazinės kainos yra tokios, kaip nustatyta patvirtintame LR SAM 2018 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. V – 470 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiesiems ir vaikams Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.

Išsamiai PPP teikimas yra nagrinėjimas skyriuje „Paliatyvioji pagalba“.

ASPN apmokėjimas

Su šeimos gydytojo siuntimu ASPN paslaugų išlaidos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Informaciją apie pacientui suteiktas ASPN į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) (žr. skyrių „Dokumentacija“) įrašo jas suteikęs slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas ir ją patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu.

ASPN paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis būdai yra trys:

 • Bazinis mokėjimas už ASPN gavėjus;
 • Skatinamasis priedas už komandos nario apsilankymą pas ASPN gavėją;
 • Mokėjimas už gleivių išsiurbimo paslaugą, teikiamą slaugytojo (1 lentelė.).

Verta pastebėti, kad į lentelėje pateiktas ASPN bazines kainas įskaičiuotos LR SAM 2007 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. V-1026  „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” išvardytų medicinos pagalbos priemonių (5 priedas), išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą LR SAM 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos.

ASPN gali būti apmokamos ne tik iš PSDF biudžeto, bet ir kitų lėšų, pvz., asmeninių paciento lėšų.

3 lentelė

ASPN PASLAUGŲ APMOKĖJIMO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS BŪDAI
1 2 3
Bazinis mokėjimas už ASPN gavėjus
(Kodas 3813)
Skatinamasis priedas už komandos nario apsilankymą pas ASPN gavėją
(Kodas 3814)
Mokėjimas už gleivių išsiurbimo paslaugą, teikiamą slaugytojo
(Kodas 3815)
ĮKAINIAI
Vieno ASPN gavėjo metinė bazinė kaina – 40 balų Vieno priedo dydis yra 12,3 balų 1 mėnesio paslaugos, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, kaina yra 41,81 balo
MOKĖJIMO UŽ ASPN SĄLYGOS
Mokamas už LR SAM 2007-12-14 įsakyme Nr. V-1026,  19 punkte nurodytus ASPN gavėjus Mokamas, kai apsilankymo pas ASPN gavėją metu ASPN gavėjui atliekami visi reikalingi tiriamieji, gydomieji, slaugos ir kt. veiksmai, numatyti specialisto teikiančio ASPN, medicinos normoje Per mėnesį apmokamos 1 gleivių išsiurbimo paslaugos, suteiktos vienam paslaugos gavėjui išlaidos
Įstaigai kas mėnesį mokama 1/12 metinės bazinės kainos, jeigu per mėnesį pas ASPN gavėją apsilankė bent vienas ASPN teikiantis komandos narys Mokamas ne daugiau kaip už 2 apsilankymus per vieną dieną pas vieną ASPN gavėją dėl ASPN suteikimo Į bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina
Iš viso per kalendorinius metus mokamas ne daugiau kaip už 104 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją.

Kitos PAASP paslaugos, teikiamos pacientų namuose, tačiau nepriskiriamos prie ASPN paslaugų

Remiantis LR SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V – 943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ šeimos gydytojo komandos paslaugos gali būti teikiamos apylinkės pacientams ne tik ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, bet ir pacientų namuose,  pagal:

 • LR SAM patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą;
 • Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir (ar) pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos normą, ir (ar) Akušerio medicinos normą, ir (ar) Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą.

4 pav. PAASP paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas.

Tad PAASP paslaugas pacientų namuose teikia būtent šeimos gydytojo komandoje dirbantys specialistai, o ne ASPN teikiantys specialistai.

Siekiant aktyvaus tam tikrų PAASP paslaugų teikimo pacientų namuose, yra mokamas PAASP įstaigai iš PSDF biudžeto lėšų skatinamieji priedai už šias PAASP paslaugas:

 • Neįgaliųjų sveikatos priežiūrą;
 • Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūrą;
 • Slaugos personalo procedūras;
 • Mobiliosios komandos PAASP paslaugas paciento namuose (1 pav.).

Kontroliniai klausimai:

 1. Kas yra ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN)?
 2. Ar gali asmens sveikatos priežiūros įstaiga turėdama tik licenciją bendrosios praktikos slaugos licenciją teikti ASPN paslaugas? Kodėl?
 3. Ką turi atlikti ir įvertinti slaugytojas pirmo apsilankymo pas pacientą namuose metu?
 4. Kaip ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti socialinių paslaugų poreikio vertinimą bei teikimą savo pacientams?
 5. Kokie yra pagrindiniai skirtumas tarp ASPN ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo?
 6. Išvardinkite ASPN paslaugų apmokėjimo būdus.

Praktinė užduotis

Perskaitykite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026  „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” šešto skyriaus 39 punktą ir padiskutuokite apie  ASPN rodiklių stebėseną.

Naudota literatūra:

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V – 943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
 5. Ambulatorinės slaugos paslaugų teikimo aktualijos. Prieiga per internetą: https://vaspvt.gov.lt/node/1481