SLAUGA NAMUOSE – PAGRINDINIAI ASPEKTAI, SLAUGOS PROCEDŪROS, TEIKIAMOS AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS

Slaugos namuose, pagrindinių aspektų, slaugos procedūrų ir teikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų tema skirta skaitytojus supažindinti su esminiais slaugos paslaugų namuose organizavimo principais, aspektais ir procedūromis. Skaitytojas, susipažinęs su šia tema:

·                Gebės paaiškinti slaugos namuose principus ir organizavimą;

·                Pristatyti ir atlikti pagrindines slaugos procedūras paciento namuose;

·                Įvardinti teikiamas ambulatorinės slaugos paslaugas paciento namuose.

Bendrąja prasme slaugos paslaugas galima klasifikuoti į dvi stambias grupes, t.y. teikiamas visą parą tam tikrose įstaigose (stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, socialinės globos namai ir pan.) bei teikiamas ne visą parą tam tikrose įstaigose (pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorines slaugos paslaugas teikiančios įstaigos, gydytojų specialistų paslaugas teikiančios ambulatorinės įstaigos, dienos socialinę globą teikiančios įstaigos ir pan.). Šioje temoje svarbu aptarti ir koncentruotai pristatyti slaugos paslaugas ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose.

Slauga paciento namuose yra ilgalaikis ir tęstinis procesas, kuris siekia ne vieno tikslo, pvz. sumažinti hospitalizacijos rodiklį, skatinti paciento savirūpą namų aplinkoje, edukuoti pacientą ir jo artimuosius ir kt. Slaugą paciento namuose, galima teigti, sudaro šie kertiniai procesai:

·         Procesas iki slaugytojui atvykstant į paciento namus;

·         Procesas, kai slaugytojas lankosi paciento namuose;

·         Procesas, kai ambulatorinės slaugos paslaugos pacientui nebereikalingos.

Veiksmai ir priemonės, kurios yra skirtos organizuoti ambulatorines slaugos paslaugas namuose vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti ambulatorines slaugos paslaugas paciento namuose. Ši licencija patvirtina, kad įstaiga turi reikiamus išteklius (žmogiškuosius, infrastruktūros) ir resursus kokybiškos paslaugoms teikti. Tačiau licencija šioms paslaugos teikti yra tik pradinis viso proceso etapas, nes po jo seka tolimesni veiksmai, kurie sutelkiami paslaugų teikimo organizavimui. Šie veiksmai, tai:

·         Tinkamos komandos sudarymas;

·         Infrastruktūros užtikrinimas;

·         Kompetencijų užtikrinimas;

·         Rizikos grupių informavimas;

·         Paslaugų prieinamumas.

Tinkama komanda slaugos paslaugoms tai personalas, kuris motyvuotas ir gebantis teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Nuo šios komandos veiksmų priklauso paslaugų kokybės vertinimas. Teisės aktuose įtvirtinta nuostata dėl privalomos komandos sudėties (slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas), tačiau dėl galimų daugybinių paciento turimų ligų būtina numatyti ir kitus galimus specialistus, kurie gali būti įtraukiami į komandą paslaugų teikimui. Komandai keliami ir būtini kvalifikacijos reikalavimai, tačiau svarbu atsižvelgti ir į paslaugas gaunančių pacientų kontingentą ir būtinybę turimą kvalifikaciją priklausomai nuo to kontingento tobulinti. Labai svarbus yra komandos lyderio vaidmuo, nes lyderiui tenka atsakomybė už komandos darbo organizavimą, rizikos vertinimą, konfliktinių situacijų sprendimą, galutinio rezultato vertinimą. Komandos darbą, teikiant slaugos paslaugas paciento namuose, veikia daugybė įvairių skirtingų faktorių, todėl būtina kiekvieną iš jų numatyti.

Infrastruktūra, būtina slaugos paslaugoms gauti, negali būti vertinama tik kaip transportas nuvykti pas pacientą į namus ir krepšyje turimos medicinos priemonės. Infrastruktūrą slaugos paslaugų namuose teikimo srityje yra sąlygota įvairių aspektų: priemonės, naudojamos skirtingomis ligomis sergantiems pacientams ir šių priemonių prieinamumas, personalo darbo sąlygos, konsultacijų prieinamumas ir pan.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose apima didelį spektrą slaugytojo ir jo padėjėjo kompetencijoje esančių veiksmų užtikrinimą paciento namų sąlygomis. Slaugytojas nelygus slaugytojui, taip pat kaip slaugytojo padėjėjas nelygus slaugytojo padėjėjui. Organizacijos, teikiančios ambulatorines slaugos paslaugos namuose, vienas iš veiklos prioritetų turi būti personalo kvalifikacijos kėlimas. Svarbu, kad kiekvienas slaugytojas gebėtų prižiūrėti tracheostomą, keisti stomas, mokėtų naudotis medicinos prietaisais, gebėtų pacientui nustatytą problemą spręsti kompleksiškai.

Rizikos grupės – tai tam tikros asmenų grupės, kurių su sveikata susijusioms problemoms spręsti skirtos ambulatorinės slaugos paslaugos. Teisės aktuose nurodoma, kad slaugos paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, gauti gali:

·         vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

·         suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

·         senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

·         pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

·         pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Organizacijos, teikiančios ambulatorines slaugos paslaugas namuose, turi rasti informacijos kanalus, kuriais būtų galima aukščiau išvardintoms rizikos grupėms perduoti reikiamą informaciją. Dažna situacija pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose kai pacientai tiesiog nežino galintys gauti kompleksines slaugos paslaugas, įstaigų darbuotojai nėra suinteresuoti tokią informaciją perduoti ir pacientai bei jų artimieji palikti vieni spręsti su paciento slauga susijusias problemas.

Ambulatorinių slaugos paslaugų prieinamumas yra vienas iš kertinių šios paslaugos aspektų, t.y. šios paslaugos turi būti prieinamos tinkamiems asmenims ir tinkamu metu. Sveikatos priežiūros organizacijoms tenka didelė atsakomybė teisingai paskirstyti išteklius, kad šios paslaugos būtų prieinamos. Eilių susidarymas šių paslaugų gavimui ir fenomenas, negali būti logiškai paaiškinamas, nes slaugos paslaugų gavėjams , ypač pradinėse stadijose, šios paslaugos yra reikalingos būtent čia ir dabar.

Apibendrinant slaugos paslaugų namuose procesą svarbu paminėti, kad šių paslaugų pradžia organizacijoje yra siejama su paslaugos teisiniu reglamentavimu, teikimas su išteklių paskirstymu, o vertinimas – kokybės rodikliais.

1 pav. Slaugos paslaugų namuose etapų ciklų išaiškinimas

Šaltinis: sudaryta autoriaus

Teikiant slaugos paslaugas pacientų namuose ir vertinant, kokios procedūros kokybės ir saugos prasme namų sąlygomis gali būti atliekamos, svarbu apžvelgti teisės aktuose (MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė, Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas, Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašas) nurodytus slaugytojo ir slaugytojo padėjėjo kompetencijai priskiriamus veiksmus.

Slaugytojo kompetencijai priskiriami atlikti veiksmai, kurie neišvengiamai atliekami paciento namų aplinkoje:

·         nustatyti slaugos poreikius;

·         sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti;

·         dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;

·         komplektuoti slaugos priemones;

·         paruošti pacientą diagnostiniams tyrimams, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;

·         stebėti paciento sveikatos būklę diagnostinių tyrimų metu;

·         paimti kraujo ėminius diagnostiniams tyrimams iš piršto, venos;

·         matuoti gliukozės kiekį kraujyje;

·         nustatyti kraujo grupę pagal ABO sistemą;

·         surinkti (paimti) šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius diagnostiniam ištyrimui;

·         paimti, paruošti ir siųsti biologinės medžiagos mėginius diagnostiniam ištyrimui;

·         įvertinti paciento higienos būklę;

·         atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą, plauti makštį, atlikti makšties instiliacijas, plauti ausis, akis, valyti nosies landas, prižiūrėti burnos ertmę, maudyti pacientą, keisti paciento baltinius, patalynę;

·         vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą;

·         keisti paciento kūno padėtį;

·         transportuoti pacientą;

·         matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą, kraujo spaudimą, pulsą, kvėpavimo dažnį;

·         užrašyti EKG;

·         atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą;

·         išsiurbti kvėpavimo takų sekretą;

·         atkurti viršutinių kvėpavimo takų praeinamumą orofaringiniu ar nazofaringiniu vamzdeliu;

·         taikyti deguonies terapiją;

·         prižiūrėti tracheostominį vamzdelį;

·         atlikti šlapimo pūslės kateterizavimą minkštu kateteriu, prižiūrėti šlapimo pūslės kateterį, stebėti, vertinti ir dokumentuoti paciento diurezę, plauti šlapimo pūslę, atlikti šlapimo pūslės instiliaciją minkštu kateteriu;

·         atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną);

·         pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją, keisti tirpalus;

·         įkišti periferinės venos kateterį, prižiūrėti periferinių kraujagyslių kateterius;

·         skiepyti suaugusiuosius teisės aktų nustatyta tvarka;

·         stebėti ir vertinti paciento skysčių balansą;

·         maitinti ir girdyti pacientą;

·         zonduoti ir plauti skrandį sąmoningam pacientui;

·         maitinti pacientą per zondą, stomą;

·         klizmuoti pacientą;

·         įkišti dujų vamzdelį ir jį prižiūrėti;

·         parinkti ir naudoti pakišamuosius indus;

·         naudoti ir keisti sauskelnes;

·         skatinti šlapinimosi refleksą;

·         prižiūrėti dirbtines kūno angas;

·         išdalyti, sugirdyti pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebėti jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;

·         dokumentuoti vaistų suvartojimą;

·         dėti vaginalines, rektalines žvakutes, lašinti lašus į akis, nosį, ausis;

·         tikrinti klausą šnabždesiu, kalba ir garsia kalba;

·         tepti tepalus;

·         stabdyti išorinį kraujavimą;

·         uždėti kompresus ir pavilgus;

·         uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;

·         tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;

·         prižiūrėti drenus;

·         nustatyti skausmo intensyvumą naudojant skausmo skales;

·         mokyti pacientą ir jo artimuosius;

·         tvarkyti medicinines atliekas;

·         vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas procedūras (intervencijas);

·         vertinti slaugos rezultatus;

·         vertinti ir registruoti sąmonės būklę;

·         suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;

·         padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines priemones.

Slaugytojo padėjėjo kompetencijai priskiriami atlikti veiksmai, kurie neišvengiamai atliekami paciento namų aplinkoje:

·         identifikuoti asmenų fiziologinius poreikius;

·         identifikuoti psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos poreikius;

·         paaiškinti pacientui ir jo šeimos nariams kaip naudotis funkcine lova;

·         paruošti valymo ir dezinfekavimo tirpalus;

·         dezinfekuoti medicinos priemones (prietaisus);

·         ruošti tvarsliavą;

·         prižiūrėti lašelinės infuzijos procedūrą – informuoti slaugytoją apie infuzijos eigą;

·         padėti vemiančiam pacientui;

·         atlikti akių, ausų, nosies higieninę priežiūrą;

·         atlikti burnos ertmės (dantų, dantų protezų, liežuvio, gleivinės) higieninę priežiūrą;

·         nuprausti pacientą ar padėti pacientams nusiprausti lovoje, vonioje ar duše ir užtikrinti jų saugumą;

·         kloti paciento lovą, keisti patalynę;

·         padėti pacientui nusirengti ir apsirengti;

·         padėti pacientui keisti kūno padėtį lovoje, kėdėje, vežimėlyje, suteikti patogią padėtį;

·         bendrauti su pacientu laikantis pagrindinių slaugos principų;

·         mokyti pacientą asmens higienos;

·         transportuoti pacientą naudojant papildomas priemones;

·         matuoti ir registruoti arterinį kraujo spaudimą;

·         matuoti ir registruoti kūno temperatūrą;

·         pamaitinti pacientą arba padėti pacientui pavalgyti;

·         keisti sauskelnes, įklotus ir vienkartines paklodes;

·         uždėti kompresus ir pavilgus;

·         uždėti  šildyklę ar šaldyklę;

·         atlikti antropometrinius matavimus: sverti pacientą, matuoti ūgį, matuoti kitas paciento kūno apimtis;

·         skaičiuoti ir registruoti paciento pulsą;

·         surinkti paprastus bandinius tyrimams (išmatų, šlapimo, skreplių, skrandžio ir kt.), pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją;

·         padėti pacientui judėti pagal slaugytojo ar gydytojo nurodymus;

·         skatinti šlapinimosi refleksą;

·         atlikti lytinių ir šalinimo organų higieninę priežiūrą;

·         parinkti ir paduoti pacientui pakišamuosius indus (basoną, šlapinimosi indą vyrams „antelę“);

·         padėti pacientui tualete ir naudojantis tualeto kėde;

·         ištuštinti ar pakeisti šlapimo surinktuvus ir pagal kompetenciją registruoti duomenis apie turinio kiekį;

·         padėti pacientui persikelti į vežimėlį ar kėdę;

·         padėti pacientui naudotis judėjimo kompensacinės technikos priemonėmis (vaikštynėmis, lazdomis, ramentais, vežimėliu ir kt.);

·         vesti pacientą pasivaikščioti arba lydėti jį;

·         reguliuoti funkcinę lovą;

·         padėti pacientui atlikti galvos plaukų higieninę priežiūrą, šukuoti, pinti, rišti, segti plaukus;

·         atlikti rankų ir kojų nagų priežiūrą;

·         skusti barzdą;

·         skusti plaukuotas kūno dalis, ruošiant pacientą įvairioms medicininėms procedūroms;

·         naudoti įvairias pacientų kūno padėties keitimo ir perkėlimo pagalbines priemones;

·         pildyti paciento kūno padėties keitimo grafiką ir pagal savo kompetenciją grafiko duomenis įrašyti slaugos dokumentacijoje;

·         paimti tepinėlį iš nosies landos priekinės dalies;

Slaugytojo padėjėjo kartu su slaugytoju kompetencijai priskiriami atlikti veiksmai, kurie neišvengiamai atliekami paciento namų aplinkoje:

·         padėti pacientui įvairių procedūrų metu;

·         maitinti pacientą zondu ar per stomą;

·         įvertinti paciento savirūpos įgūdžius;

·         įvertinti paciento aplinkos saugumą;

·         sugirdyti pacientui skirtus vaistinius preparatus, įsitikinti, kad pacientas vaistus suvartojo tinkamai;

·         kai pacientas dėl savo sveikatos būklės arba prie jo prijungtos medicinos priemonės (prietaiso) yra tiesiogiai priklausomas nuo sveikatos priežiūros specialistų ir jam reikalinga daugiau nei vieno darbuotojo fizinė pagalba:

o   kloti paciento lovą, keisti patalynę;

o   keisti paciento kūno padėtį, suteikti patogią padėtį;

o   keisti paciento baltinius;

o   atlikti paciento higieninę priežiūrą;

o   maitinti ir girdyti pacientą.

·         keisti sauskelnes ar įklotus;

·         padėti naudotis pakišamaisiais indais (basonu, šlapinimosi indu vyrams „antele“);

·         atlikti paciento galvos plaukų higieninę priežiūrą, šukuoti, pinti, rišti, segti plaukus;

·         daryti valomąsias klizmas;

·         asistuoti slaugytojui arba akušeriui įkišant šlapimo takų kateterį, prižiūrėti jį;

·         stebėti diurezę;

·         stebėti paciento tuštinimąsi ir šlapinimąsi;

·         padėti pacientui naudotis įvairiais protezais;

·         padėti tvarstyti;

·         skatinti ir padrąsinti pacientą judėti;

·         asistuoti slaugytojui arba akušeriui atliekant funkcinius, instrumentinius ar intervencinius tyrimus;

·         rūpintis mirštančiu ar mirusiu pacientu bei jo artimaisiais;

Kineziterapeuto kompetencijai priskiriami atlikti veiksmai, kurie neišvengiamai atliekami paciento namų aplinkoje:

·         rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti su paciento sveikatos būkle susijusią informaciją;

·         įvertinti ir dokumentuoti tyrimo rezultatus bei nustatyti kineziterapijos mastą;

·         nustatyti kineziterapinę diagnozę ir prognozę;

·         vadovaudamasis informacija apie paciento sveikatos būklę ir nustatytą kineziterapinę diagnozę, sudaryti kineziterapijos planą, programą;

·         pagal kompetenciją įvertinti pasikeitusią paciento sveikatos būklę ir keisti ar nutraukti kineziterapiją (procedūrą), vertinti jos efektyvumą ir tinkamai tai dokumentuoti;

·         teikti pirmąją medicinos pagalbą;

·         atlikti individualias procedūras;

·         vertinti: odos būklę (spalvą, vientisumą); suvokimą, bendravimą; kompensacinių ir ortopedinių (pagalbinių) priemonių poreikį; techninės pagalbos priemonių poreikį;

·         vertinti ir matuoti: antropometrinius duomenis, kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą,  kvėpavimo dažnį, ritmą ir garsą, skausmą,  judesių amplitudes,  raumenų būklę (apimtį, ilgį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, įtempimą, tonusą),  statinę ir dinaminę laikyseną ir pusiausvyrą,  koordinaciją, judesių valdymą, eiseną, funkcinį savarankiškumą, ištvermę, motyvaciją ir savarankiškumą;

·         taikyti ir (ar) atlikti: gydymą padėtimi, gydomuosius pratimus (be / su įrankiais, be / ant / su prietaisais), masažą, fizikinius veiksnius (elektros terapiją (raumenų stimuliacija elektra (EMS); transkutaninė nervų elektrostimuliacija (TENS); funkcinė elektrostimuliacija (FES)), šalčio terapiją (šalčio paketai; šaldantis aerozolis), šilumos terapiją (sausa šiluma; šiltos pakuotės; parafino vonelės), šviesos terapiją (infraraudonieji spinduliai; ultravioletiniai spinduliai; matoma šviesa; poliarizuota šviesa; lazeris), garso terapiją (ultragarsas; smūginė banga), magneto terapiją, kompresinę terapiją (kompresinis bintavimas; kompresiniai rūbai; teipavimas);

·         parinkti ir pritaikyti: judėjimo technines pagalbos priemones; ortopedijos technines priemones.

Kaip matyti iš slaugytojo, slaugytojo padėjėjo ir kineziterapeuto procedūrų sąrašo, kurias jie gali atlikti ir kurias tenka atlikti paciento namų aplinkoje, kiekvienas iš šių specialistų turi tam tikrą procedūrų sąrašą, kuriuos gali atlikti ir kiti, komandoje dirbantys, specialistai. Šios procedūros yra susijusios su paciento gyvybinių rodiklių sekimu ir registravimu, paciento aplinka ir asmens higiena.